Informacje dla rodziców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019

Uwaga! Należy zakupić tylko podręczniki i ćwiczenia do religii (jeżeli są w wykazie), pozostałe podręczniki uczniowie otrzymają w szkole

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna:  23 - 31 grudnia 2018 r.
 • Ferie zimowe: 11 - 24 lutego 2019 r. 
 • Egzamin gimnazjalny: 10 - 12 kwietnia 2019
 • Egzamin ósmoklasisty: 15 - 17 kwietnia 2019 r.
 • Rekolekcje wielkopostne: 15 - 17 kwietnia 2019 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019 r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2019 r.

 Dni wolne/świąteczne: 1 listopada 2018 r., 1 stycznia 2019 r., 1 i 3 maja 2019 r., 20 czerwca 2019 r.

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2018 r., 2 maja 2019 r.

Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów wymagających takiej opieki, informując o tym rodziców.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

DNI OTWARTE

 • 24 X 2018
 • 5 XII 2018
 • 20 III 2019


ZEBRANIA OGÓLNE RODZICÓW

 • 10 - 12 IX 2018
 • 12 - 14 XI 2018
 • 14 - 16 I 2019
 • 6 - 7 V 2019

 

PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019

Uwaga! Należy zakupić tylko podręczniki i ćwiczenia do religii (jeżeli są w wykazie), pozostałe podręczniki uczniowie otrzymają w szkole. 

Zasady odpłatności za obiady w roku szkolnym 2018/2019

Cena obiadu dla ucznia w roku szkolnym 2018/2019 wynosi

Zasady odpłatności za obiady:

 1. Zgłoszenie i wpłaty za obiady przyjmowane są do godziny 9.00.
 2. Obiad wydawany jest w godzinach od  11.30 do 13. 50. O zmianach godzin wydawania obiadów uczniowie informowani są na bieżąco.
 3. Przerwy obiadowe: 11.30 - 11.45, 12.30 - 12.50, 13.35 - 13.50

 

 1. Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy uiszczać do 15-go każdego miesiąca.
 2. Do 25-go każdego miesiąca uczeń może wykupić obiad jednorazowy.
 3. W miesiącach grudzień 2018 r. i czerwiec 2019 r. ze względu n rozliczenia finansowe, zgłoszenia oraz wpłaty za obiady przyjmowane są do 15-go dnia ww. miesięcy.
 4. Osoby,które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności nie będą mogły korzystać ze stołówki.
 5. W przypadku nieobecności ucznia w szkole (choroba, wycieczka, itp.) można dokonać odpisu. Należy wówczas zgłosić ten fakt dzień wcześniej lub do godziny 9 danego dnia nieobecności: telefonicznie lub osobiście (odpis może zgłosić również kolega lub koleżanka).
 6. Koszt niewykorzystanych, zgłoszonych nieobecności na obiedzie, odliczony będzie przy płatności za kolejny miesiąc. Nieobecności,które nie są zgłoszone, nie będą odliczone.

 Tornistry szkolne - zalecenia Głównego Inspektora Generalnego

 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE!

W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą, a rodzicami utworzono anonimową skrzynkę na sygnały dla rodziców (parter przy gabinecie wicedyrektora).

 Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia 

Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

 

Osoby i instytucje do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. 32 762 91 37
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jaworzno, ul. Jagiellońska 9, tel. 32 618 19 77
 • Komenda Miejska Policji Jaworzno ul. Narutowicza 1, tel. 32 618 32 00
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Jaworzno, ul. Północna 9 c, tel. 32 618 18 40
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jaworzno, ul. Plac Górników 5, tel. 32 618 17 79
 • Sąd Rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich) Jaworzno, ul. Grunwaldzka 28, tel. 32 785 62 00
 • Prokuratura Rejonowa Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. 32 615 57 01
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzienie "Niebieska Linia" tel. 801 120 002
 • Telefon Zaufia - Narkomania tel. 801 199 990
 • Uzależnenie behawioralne tel. 801 889 880
 • Telefon Zaufania do Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12

 

 

 

Artykuły

Regulamin wypożyczenia uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

 

REGULAMIN ZAWIERAJĄCY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYPOŻYCZANIA UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W JAWORZNIE PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH, A TAKŻE WARUNKI PRZEKAZYWANIA UCZNIOM MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH.
Załącznik do Zarządzenia nr 10/2015.Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaworznie z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Kliknij!

 

Procedura zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 6

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1534).

Czytaj więcej o: Procedura zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 6